Svátky v zemích; Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko

Klíčové důvody proč se Slovenská republika distancovala od přijetí diktátu WHO

Kľúčové dôvody,
prečo sa Slovenská republika dištancovala od prijatia
Medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR)


Úvodní poznámky:
• Až do poslední chvíle před přijetím IHR nebyl znám jejich konečný text, protože se dokončovala práce na jejich výslovnosti. MUDr. Kotel měl k dispozici poslední text z 20. máy t.r..
• O NÍ v 1. v červnu 2024 nehlasoval, způsob schvalování byl přijat "tichou konsenzem".
• Slovensko odmítlo IHR disociačním postupem, což znamená explicitní distancování se od jejich přijetí
• Aby však Slovensko nebylo vázáno na IHR, bude nutné učinit další krok, a to ve stanovené lhůtě (ve znění od 20.5.2024, tedy 18 měsíců) oficiálně oznámit generálnímu řediteli WHO, že Slovenská republika IHR odmítne.


I. Politický rámec
Co se týče celkového kontextu jednání, Slovenská republika považuje za obzvláště důležité, aby Evropská komise, kterou Rada svým rozhodnutím 2022/451 pověřila v roce 2022, projednala jménem členských států Evropské komise o pandemické dohodě a změně IHR Unie se ocitla ve vážném střetu zájmů, právě v souvislosti s nákupem vakcín během pandemie COVID-19. Navrhujeme, aby jednání o Pandemické smlouvě byla odložena až do konečného verdiktu ve věci.
Je všeobecně známo, že evropští státní zástupci vyšetřují trestní oznámení v souvislosti s jednáním o nákup vakcíny mezi předsedou Evropské komise a generálním ředitelem společnosti Pfizer. Významnou část dávek vakcíny zakoupených Evropskou komisí za desítky miliard eur se přímo dohodli generální ředitel farmaceutické společnosti Pfizer a předseda Evropské komise, které spojuje osobní přátelství. V této souvislosti Evropská komise opakovaně odmítla zveřejnit inkriminované textové zprávy na žádost příslušných orgánů EU. V tomto ohledu připomínáme současné usnesení Evropského parlamentu ze 14. značka 2024 Požádal Evropskou komisi o okamžité a úplné zveřejnění všech smluv na nákup vakcín proti COVID-19 financovaných zcela nebo zčásti z veřejných prostředků a také textových zpráv vyměňovaných předsedou Evropské komise a generálním ředitelem společnosti Pfizer během jednání o zadávání zakázek 1,8 miliardy dávek vakcín. V tomto ohledu Evropský parlament připomněl své právo podat stížnost u Soudního dvora EU.
Připomínáme, že zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu SR poukazují na netransparentní, extrémně nepohodlné a výrazně předražené centrální pořizování očkovacích látek od strany, za kterou je Evropská komise zodpovědná. Považoval za nepřijatelnou povinnost členských států nakupovat zbytečné vakcíny v množství, na které souhlasil jeho prezident. Nelze vyloučit, že k takové situaci nedojde v souvislosti s navrhovanými nákupy prostřednictvím Globální sítě dodavatelského řetězce a logistiky. Proto je současná verze „Pandemického paktu“ pro Slovensko nepřijatelná.
II. Nejdůležitější výhrady IHR
1. Z hlediska obsahu je návrh obou dokumentů, tedy IHR a Pandemické smlouvy také ve vzájemném obsahovém kontextu, pro Slovenskou republiku nepřijatelný i po jejich úpravě. Důvodem je to především nepovolených zásahů do nadřazenosti suverénních členských států, které zavádí prvky ústředně byrokratické vlády z WHO směrem k suverénním členským státům.
2. IHR obsahuje neúměrné zasahování do lidských práv a základních svobod a jejich nedostatečnou ochranu. např. zavedením cenzury ve formě boje proti dezinformacím, podmíněním cestování očkováním nebo prokazováním certifikátu očkování, nebo povinností jiné profylaxe, či podmaním jiným (neurčeným) zdravotním výkonem, nedostatečnými doložkami ve smlouvách o koupi vakcíny o kompenzaci nepříznivých účinků vakcín.
3. Skrytým záměrem IHR je podporovat zájmy farmaceutického průmyslu na úkor státní suverenity a dodržování lidských práv a základních svobod, což je i s ohledem na kontext Pandemické smlouvy velmi transparentní.
4. Mnoho závazků je obsahově vágní a představuje prázdný šek, protože jejich obsah bude znám až v budoucnu. Neurčité a vágní formulace více ustanovení vytvářejí značný prostor pro subjektivní hodnocení a svévolnost generálního ředitele při rozhodování s celosvětovými důsledky. např. odstranění pojmů „pandemie“ a „pandemická nouzová událost“, charakterizovaných vagacitou, nejistotou a absencí nastavení měřitelných parametrů, podle nichž by bylo možné určit stav pandemie. To poskytuje generálnímu řediteli WHO značný prostor pro subjektivní hodnocení situace, kdy může vyhlásit mimořádnou událost pandemie nebo pandemii. Totéž platí pro pandemická opatření.
5. Je také nepřijatelné přenechat zásadní rozhodnutí související s pandemickými opatřeními, včetně vyhlášení a ukončení pandemie, jedné osobě - generálnímu řediteli. Mají-li být taková opatření s vážnými zásahy do života společností a lidí závazná prakticky pro všechny členské státy, je nezbytné, aby o nich rozhodoval kolektivní orgán, nikoliv jeden člověk.
6. Stále existuje - v kontextu navrhované povinnosti smluvních států harmonizovat vnitrostátní zákony s IHR (viz návrh Pandemické dohody) - čitelný nepřijatelný zásah do suverenity členských států (zveřejněním tzv. „doporučení“, která mají být povinná) a také nepřijatelné zasahování do lidských práv a základních svobod (změna cestovních podmínek očkování nebo prokazování průkazů očkování
7. IHR počítá se zřízením Globální sítě dodavatelského řetězce a logistiky, která je navržena v Pandemické dohodě. Zahrnuje vytvoření globálního monopolu, který by měl dominantní postavení na trhu zdravotnických výrobků a porušoval by pravidla spravedlivé hospodářské soutěže na ekonomickém trhu zdravotnických výrobků.
8. V souvislosti s nákupem očkovacích látek a dalších zdravotnických prostředků se v kupních smlouvách navrhuje omezit doložku o kompenzaci nepříznivých účinků vakcín a jiných zdravotnických přípravků pouze na určitou dobu. To je nepřijatelné vzhledem k tomu, že praxe ukazuje nepříznivé účinky vakcín a ty se časem objevují u mnoha lidí.
K druhému znamení IHR, který MUDr. Kotel k dispozici (2). Květen 2024), MUDr. Kotlár podal 20 konkrétních připomínek s odůvodněním. ,

(9) Facebook

Okomentovat

0 Komentáře